MENU
 

Hoe werkt WOT?

Teams van deskundigen op het gebied van zorg en welzijn
Schiedam kent zes WijkOndersteuningsTeams (WOT's). Hier werken deskundigen op het gebied van eenzaamheid, wonen, mantelzorg, opvoeden, werk, verslaving, schulden en huiselijk geweld. WOT-medewerkers kunnen u ondersteunen bij de vragen waar u zelf, samen met mensen in uw omgeving, even niet uit komt. De precieze samenstelling van een WOT is afgestemd op de behoefte van een wijk.

Samenwerken in de wijken
De WOT-medewerkers werken in hun wijk nauw samen met allerlei organisaties. Zoals Stroomopwaarts, de Formulierenbrigade, sociaal raadslieden, Centrum voor jeugd en gezin, Huizen van de Wijk, huisartsen, vrijwilligers, (sport)verenigingen, scholen, maatschappelijke opvang, kerk en moskee en vele (andere) aanbieders van zorg en wijkgerichte professionele en vrijwillige organisaties.

Aanmelding
U kunt op verschillende manieren contact leggen met WOT.
T. 010 754 15 15 (maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur)
M. info@wotschiedam.nl
Via het contactformulier op deze website invullen om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. 
Tijdens het Inloopspreekuur ( kijk op WAAR VIND IK MIJN WOT voor de dichtstbijzijnde WOT en de openingstijden). U kunt dan binnenlopen voor een kort eerste gesprek.

Ondersteuning op maat
Binnen het WOT-team in de wijk waar u woont wordt bekeken wie u het beste kan ondersteunen. Dit wordt uw contactpersoon. Deze WOT-medewerker neemt z.s.m contact met u op om een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek. Dat gesprek kan ook bij u thuis plaatsvinden als u dat prettig vindt.
U mag altijd vragen om door een medewerker in een ander WOT geholpen te worden als u dat prettiger vind en liever niet in uw eigen wijk geholpen wilt worden.
De WOT-medewerker helpt u eerst om uw vraag of probleem helder te krijgen. Samen kijkt u hoe uw vraag zo goed mogelijk kan worden beantwoord of bij welke organisatie, instantie of stichting u terecht kunt. Dit kan op verschillende manieren:

  • Ondersteuning uit uw eigen omgeving, zoals familie, vrienden, buren, kerk, moskee, school of vereniging.
  • Ondersteuning door een WOT-medewerker, hier zijn geen kosten aan verbonden.
  • Ondersteuning door een organisatie, instantie of stichting die niet bij het WOT is ondergebracht. Mochten er kosten aan de ondersteuning verbonden zijn, dan helpt een WOT-medewerker met een aanvraag of indicatie.

NB: Het WOT behandelt hulpvragen altijd vertrouwelijk. Het WOT vraagt eerst toestemming voordat uw informatie met anderen wordt gedeeld.

Cliëntondersteuning
De WOT’s voeren de wettelijk verplichte cliëntondersteuning uit.  In elk WOT-team is een gespecialiseerde cliëntondersteuner aanwezig. U mag altijd met ons in gesprek, om een voor u zo passend mogelijke cliëntondersteuning te organiseren.

Melding bij Meldpunt verplichte zorg (Wvggz)
Na uw melding bij het Meldpunt verplichte zorg (Wvggz) onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een deskundige medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.