Onderwijs

Heeft u vragen?

Hulp op school

Als het niet lekker gaat met uw kind op school, dan kunt u op school hulp vragen. Er kan dan een gezinsspecialist van worden ingeschakeld. De gezinsspecialist is de contactpersoon voor u, uw kind en de school, en gaat kijken wat er aan de hand is. Soms is een adviesgesprek met kortdurende begeleiding genoeg. Als er meer hulp nodig is kan de gezinsspecialist u hierin ondersteunen. De gezinsspecialist werkt samen met het WOT. Er kan dan gekeken worden of het WOT ondersteuning kan bieden of dat u misschien andere, meer specialistische hulp, nodig heeft. 

Ondersteuningsteam op school

Als de ontwikkeling van uw kind niet goed verloopt dan wordt dit besproken in het ondersteuningsteam op school. Alle reguliere scholen in Schiedam hebben een ondersteuningsteam. Ouders worden hierover geïnformeerd en ook uitgenodigd voor dit overleg. In een ondersteuningsteam zitten (meestal) de directeur van de school, de intern begeleider, de gezinsspecialist en de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’. Ouders zijn natuurlijk heel belangrijk in dit overleg.

In het overleg worden de zorgen over uw kind besproken en wordt samen met u gezocht naar een oplossing. Dit kan zijn extra ondersteuning op school, maar voor sommige kinderen is deze extra ondersteuning niet voldoende. Dan wordt in overleg met ouders en school gezocht naar een andere, geschikte, lesplek voor het kind.

Terug naar school

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zo goed mogelijk op hun toekomst zijn voorbereid door naar school te gaan. Toch komt het voor dat leerlingen vroegtijdig school verlaten. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. De school, de leerplichtambtenaar en het WOT werken dan samen om de leerling te helpen weer naar school te gaan.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer in Schiedam is bedoeld voor kinderen die wegens een handicap, ziekte of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De gemeente biedt verschillende vervoersmogelijkheden aan, zoals een km-vergoeding eigen vervoer, vergoeding openbaar vervoer en aangepast vervoer (taxivervoer).
Op deze gemeente pagina van Schiedam staat informatie over de voorwaarden, procedures en bij vragen de contactgegevens. Daarnaast ook hoe een aanvraag leerlingenvervoer kan worden ingediend en wat daarvoor nodig is.

Inburgering

Het is belangrijk dat een inburgeraar zo snel mogelijk mee kan doen in de Nederlandse samenleving. Dat is win-win. Goed voor de inburgeraar zelf maar ook goed voor Schiedam! We willen dat de inburgeraars zich snel thuis voelen in Schiedam. Er is sinds 2022 een nieuwe wet inburgering. Inburgering is een traject waarbij u de Nederlandse taal leert en begeleiding krijgt om uw eigen weg te vinden. Het traject wordt afgesloten met een inburgeringsexamen of een eindgesprek. Stroomopwaarts voert voor de gemeente Schiedam de inburgering uit.  


Hier kunt u ook terecht

Mevis is onderdeel van het WOT. U kunt met uw vraag dus gewoon bij het WOT terecht. Dan wordt u in contact gebracht met Mevis en krijgt u een vaste contactpersoon. Deze jeugdprofessional zoekt samen met u naar de oplossing die nodig is.

Bij Stroomopwaarts kunt u informatie krijgen over hoe u als inburgeraar geholpen kunt worden.

Het samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zet zich in voor ‘onderwijs dat past’. Het doel is om de kinderen een goede plek te bieden op de juiste school en te zorgen dat zij de ondersteuning krijgen die nodig is.

Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom is het CJG er voor ouders en verzorgers, vanaf de zwangerschap tot een kind 18 jaar is. Ze kijken hoe kinderen zich ontwikkelen en bieden preventieve zorg; snel, in de (vertrouwde) omgeving en samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen.

Op STAP-budget.nl vindt u steeds meer opleidingen die mogelijk zijn met de STAP-budget subsidie van 1.000 euro. Naast deze STAP-opleidingen vindt u hier nog veel meer mogelijkheden om uzelf verder te ontwikkelen.